کارگر

روزکارگربه همه کارگران درستکار وشرافتمند وزحمتکش وقانع ایران که ازجان ودل کارمی کنند

مبارک باد امیدوارم حقشان آنطوریکه سزاوارهستند به دستشان برسد0

/ 0 نظر / 3 بازدید