غدیرمبارک

خوبان نه درازدحام روز گم میشوند ونه درخلوت شب.

این حقیقت ازکسی مستورنیست جانشین نور غیرازنورنیست.

غدیرعیدکمال دین است.

علی زیبائی هرسرنوشت است0

گهی رحمان وگه جبارمیشد.گهی غفاروگه قهارمیشود.

عیدغدیرمبارک

 

/ 0 نظر / 10 بازدید