پرهیزکاران

بنام خداونذ بخشنده مهربان

به راستی که مئو منان رستگارشوند0

همان کسانی که درنمارشان فروتنند0

و کسانی که ازکاروسخن بیهوده روی گردانند0

وکسانی که ذکات می پردازند0

کسانی که پاک دامنی می ورزند مگر درمورد زنانشان یاملک یمینشان که دراین صورت نکوهیده نیستند0

پس هرکسی که ازاین فراترروداینانند که تجاوزکارند0

ونیزرستگارشوندکسانی که رعایتگرامانتهایشان وپیمانهایشان هستند وکسانیکه برنمازهایشان مواظبت دارند0

اینانند که میراث برندودرآن جاودانه اند که فردوس رابه ارث می برند0

/ 0 نظر / 8 بازدید