وفابه عهد

دوازده سال است که همسرش فوت کرده دراین مدت هرهفته به سرمزارش رفته است

اگریک هفته هم مسافرت بوده باشد وسط هفته جبرانش کرده یک بارباهم رفتیم برف باریده بودوزمین یخ زده بو بعضا پایش لیز میخورد0به اوکفتم اقلاروزهای برفی یابارانی نیائید

روبطرف من کرد وگفت او دراخرین روزهای حیاتش به من گفت هرهفته سر مزارم بیا0

/ 0 نظر / 7 بازدید