گاندی

گاندی میفرماید.هفت موردبدون هفت مورد دیگرخطرناک است.

ثروت بدون رحمت

لذت بدون وجدان

دانش بدون شخصیت

تجارت بدون اخلاق

علم بدون انسانیت

عبادت بدون ایثار

سیاست بدون شرافت

این هفت موردراگاندی تنهاچندروزقبل ازترورشدن برروی یک تکه کاغذ نوشت وبه نوه اش داد

/ 0 نظر / 8 بازدید