دل چورنجید ازکسی خرسند کردن مشگل است

                                 کاسیه به شکسته را پیوندکردن مشگل است

کوه ناهموارراهموارکردن سخت نیست

                                       حرف ناهمواررا هموارکردن مشگل است

/ 0 نظر / 9 بازدید