# قانع

کارگر

روزکارگربه همه کارگران درستکار وشرافتمند وزحمتکش وقانع ایران که ازجان ودل کارمی کنند مبارک باد امیدوارم حقشان آنطوریکه سزاوارهستند به دستشان برسد0
/ 0 نظر / 14 بازدید