گاندی

گاندی میفرماید.دردمن تنهائی نیست0که فقررا قناعت.بی عرضگی راصبر0وباتبسمی برلب.

این حماقت راحکمت خداوندی می نامند.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید